OPROEP Verenigde naties Ouderverstoting

De verenigde naties doet een oproep om door te geven wat de impact is op ouderverstoting.
Verenigde naties kunnen iets ondernemen. Zij hebben dezelfde macht als rechtbank voor mensenrechten.

Wie te maken heeft met ouderverstoting, gelieve deze vragen te beantwoorden (IN ENGELS!! , Duits , Russisch en Chinees is ook mogelijk maar zal voor ons allen meest makkelijk zijn in Engels)

De informatie dient ingestuurd te worden VOOR 25 november 2019 naar email adres sr-torture@ohchr.org

Onderaan staat de oproep. Indien u meer info wenst en/of hulp bij het invullen, kunt u informeren via co2@centrumouders.be Of stel vragen via Facebookgroep.
Voor Nederland: https://www.facebook.com/groups/CentrumOudersNederland
Voor Vlaanderen: https://www.facebook.com/groups/CentrumOudersVlaanderen

Download hier de vragen in PDF, klik hier 

Onderaan staat een vertaling van de vragen. LET OP: de mail zelf moet in Engels zijn. De vertaling is enkel om de vragen beter te begrijpen indien nodig.

Questionnaire

In completing this questionnaire …
– please consider not only treaty law but also, whenever appropriate, custom and general principles of law, as well as soft law and case law;
– please consider whether a distinction should be made between torture and other cruel. inhuman or degrading treatment or punishment;
– please explain the sources and/or reasons for your response;
– please clarify whether your argument is based on existing international law (lex lata) or on your assessment of what the law „ought to be“ (lex ferenda).
It is not expected that contributions necessarily respond to each and every part of the questionnaire.
Please note that responses will be received and processed until 25 November 2019, and that no response or position taken will be nominally attributed. Kindly send your contributions exclusively to the following email-address: sr-torture@ohchr.org
Thank you in advance for your valuable contribution to the work of this mandate.
1. Concepts, definitions and constitutive elements
a) What type of conduct (including acts and/or omissions) should the notion of “psychological torture/CIDTP” be understood to comprise?
b) What determines the “psychological” character of torture/CIDTP?
i. infliction of mental or emotional pain or suffering;
ii. absence of physical pain or suffering;
iii. targeting specifically of the mind and the emotions through the infliction of any type of pain or suffering;
iv. other criteria (please explain)…
c) What, if any, is the purpose or added value of distinguishing between “psychological” vs. “physical” torture/CIDTP?
d) Please describe various ways, if any, in which “psychological” vs. “physical” aspects of torture/CIDTP interact in practice and provide illustrative examples.
e) How can legitimate methods of non-coercive interviewing, including investigative use of psychology be best distinguished from psychological torture/CIDTP?

2. Prevalence and State practice
a) Please provide examples for the development, trends and prevalence of psychological torture/CIDTP in specific contexts or jurisdictions.
b) Please provide examples for the use of psychological torture/CIDTP specifically for the purposes of “obtaining information”, “coercion”, “intimidation”, and “punishment”, or “for reasons of discrimination of any kind”.
c) Please provide any examples of State practice promoting, permitting, narrowly defining or interpreting, or effectively prohibiting and preventing, the use of psychological torture/CIDTP.
d) Please identify any international, regional and national law or case-law relevant to psychological torture/CIDTP.

3. Consequences and challenges
a) Please identify specific challenges arising from the use of psychological torture/CIDTP for effective prohibition, criminalization, prevention, investigation, prosecution, redress, and rehabilitation.
b) Please provide or refer to any relevant reports, case studies or literature relating to the mental, emotional, physical and/or social consequences of psychological torture/CIDTP, including on the medical state of health, on the medical, legal or procedural capacity of victims to participate in legal proceedings (e.g. problems relating to disclosure; statute of limitations; personal memory; reliability of evidence), and on their prospect of redress and rehabilitation.
c) Please provide your views as to how the “Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” (‘Istanbul Protocol’) can be utilised vis-à-vis psychological torture/CIDTP?

4. Best practice and recommendations
Considering the particular characteristics of the contexts in which patterns of psychological torture/CIDTP are prevalent, please identify any best practice or recommendation with a view to preventing and redressing such abuse. Please respond with a particular focus on:
a) overcoming existing biases, hierarchies and misconceptions conducive to the prevalence and/or trivialization of psychological torture/CIDTP;
b) training/guidance tools which should be developed to improve or complement existing knowledge, perceptions, policies and processes;
c) approaches to improve dialogue between science and law, developing and sharpening standards with respect to identification and documentation of psychological torture/CIDTP and, in turn, prevention, prosecution and adjudication;
d) specificities regarding the rehabilitation and treatment of victims of psychological torture/CIDTP.

 

VERTALING (Mail zelf moet in Engels):
“Psychologische marteling en mishandeling”….
Vragenlijst:
Bij het invullen van deze vragenlijst….
Houd niet alleen rekening met het verdragsrecht, maar ook, waar nodig, met de
gewoonterechtelijke en algemene beginselen van het recht, alsook met zachte
wetgeving en jurisprudentie;
Overweeg alstublieft of er een onderscheid moet worden gemaakt tussen foltering
en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;
Gelieve de bronnen en/of redenen voor uw antwoord toe te lichten;
Gelieve te verduidelijken of uw argumentatie gebaseerd is op het bestaande
internationale recht (lex lata) of op uw beoordeling van wat de wet “zou moeten
zijn” (lex ferenda).
Er wordt niet verwacht dat de bijdragen noodzakelijkerwijs op elk onderdeel van de
vragenlijst worden beantwoord.
Houd er rekening mee dat antwoorden zullen worden ontvangen en verwerkt tot 25
november 2019, en dat geen enkel antwoord of standpunt nominaal zal worden
toegewezen. Gelieve uw bijdragen uitsluitend naar het volgende e-mailadres te
sturen: sr-torture@ohchr.org
Bij voorbaat dank voor uw waardevolle bijdrage aan de werkzaamheden van dit
mandaat.
Begrippen, definities en constitutieve elementen
Wat voor soort gedrag (met inbegrip van handelingen en/of nalatigheden) moet het
begrip “psychologische foltering/CIDTP” worden opgevat als “psychologische
foltering”?
Wat bepaalt het “psychologische” karakter van foltering/CIDTP?
het toebrengen van geestelijke of emotionele pijn of lijden;
afwezigheid van fysieke pijn of fysiek lijden;
specifiek gericht op de geest en de emoties door het toebrengen van enige vorm
van pijn of lijden;
andere criteria (gelieve uit te leggen)…..
Wat is het doel of de eventuele toegevoegde waarde van het onderscheid tussen
“psychologische” en “fysieke” marteling/CIDTP?
Beschrijf verschillende manieren, indien van toepassing, waarop “psychologische”
versus “fysieke” aspecten van marteling/CIDTP in de praktijk op elkaar inwerken en
voorbeelden ter illustratie geven.
Hoe kunnen legitieme methoden van niet-dwingend interviewen, met inbegrip van
het gebruik van psychologie voor onderzoek, het best worden onderscheiden van
psychologische martelingen/CIDTP?
Prevalentie en overheidspraktijk
Geef voorbeelden van de ontwikkeling, tendensen en prevalentie van
psychologische foltering en CIDTP in specifieke contexten of jurisdicties.
Geef voorbeelden van het gebruik van psychologische foltering/CIDTP, specifiek
met het oog op “het verkrijgen van informatie”, “dwang”, “intimidatie” en “bestraffing”,
of “om welke reden dan ook”.
Geef voorbeelden van overheidspraktijken die het gebruik van psychologische
foltering of CIDTP bevorderen, toestaan, eng definiëren of interpreteren, of die het
gebruik van psychologische foltering of CIDTP daadwerkelijk verbieden en
voorkomen.
Geef aan welke internationale, regionale en nationale wetgeving of jurisprudentie
relevant is voor psychologische foltering/CIDTP.
Prevalentie en overheidspraktijk
Geef voorbeelden van de ontwikkeling, tendensen en prevalentie van
psychologische foltering en CIDTP in specifieke contexten of jurisdicties.
Geef voorbeelden van het gebruik van psychologische foltering/CIDTP, specifiek
met het oog op “het verkrijgen van informatie”, “dwang”, “intimidatie” en “bestraffing”,
of “om welke reden dan ook”.
Geef voorbeelden van overheidspraktijken die het gebruik van psychologische
foltering of CIDTP bevorderen, toestaan, eng definiëren of interpreteren, of die het
gebruik van psychologische foltering of CIDTP daadwerkelijk verbieden en
voorkomen.
Geef aan welke internationale, regionale en nationale wetgeving of jurisprudentie
relevant is voor psychologische foltering/CIDTP.
Gevolgen en uitdagingen
Gelieve specifieke uitdagingen te identificeren die voortvloeien uit het gebruik van
psychologische marteling/CIDTP voor een effectief verbod, criminalisering,
preventie, onderzoek, vervolging, verhaal en rehabilitatie.
Verstrek of verwijs naar relevante rapporten, casestudy’s of literatuur met betrekking
tot de mentale, emotionele, fysieke en/of sociale gevolgen van psychologische
foltering/CIDTP, onder meer over de medische gezondheidstoestand, de medische,
juridische of procedurele capaciteit van slachtoffers om deel te nemen aan
gerechtelijke procedures (bv. problemen in verband met de openbaarmaking,
verjaringstermijnen, persoonlijk geheugen, betrouwbaarheid van bewijs) en over
hun vooruitzichten op verhaal en rehabilitatie.
Geef uw mening over de wijze waarop het “Handboek inzake effectief onderzoek en
documentatie van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing” (“Protocol van Istanbul”) kan worden gebruikt in verband
met psychologische foltering/CIDTP?
Beste praktijken en aanbevelingen
Rekening houdend met de specifieke kenmerken van de context waarin
psychologische folterpatronen en CIDTP’s voorkomen, wordt u verzocht de beste
praktijken of aanbevelingen vast te stellen met het oog op het voorkomen en
herstellen van dergelijk misbruik. Reageer met bijzondere aandacht op deze vraag:
bestaande vooroordelen, hiërarchieën en misvattingen die leiden tot het voorkomen
en/of bagatelliseren van psychologische martelingen en CIDTP’s uit de weg te
ruimen;
opleidings-/leidingsinstrumenten die moeten worden ontwikkeld om bestaande
kennis, percepties, beleid en processen te verbeteren of aan te vullen;
benaderingen om de dialoog tussen wetenschap en recht te verbeteren, door
normen te ontwikkelen en aan te scherpen met betrekking tot de identificatie en
documentatie van psychologische martelingen/CIDTP en, op zijn beurt, preventie,
vervolging en berechting;
specifieke kenmerken met betrekking tot de rehabilitatie en behandeling van
slachtoffers van psychologische foltering/CIDTP.